Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Nordhaven (hierna te noemen “Nordhaven”), een onderneming met adres Hofplein 20 te Rotterdam. Nordhaven is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74024655.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld;

Bedrijf: de Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

BW: het Burgerlijk Wetboek;

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Nordhaven voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht;

Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Nordhaven voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht;

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Nordhaven en de Wederpartij;

Wederpartij: het Bedrijf dat deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Dienst.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

 Toepasselijkheid

 1.     Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Nordhaven en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken;
 2.     Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Nordhaven, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken;
 3.     De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;
 4.     Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

Offertes en/of aanbiedingen

 1.     Alle offertes en/of aanbiedingen waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kunnen steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door Nordhaven tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen;
 2.     Alle offertes en/of aanbiedingen van Nordhaven zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
 3.     Nordhaven kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte en/of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4.     Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte en/of aanbieding opgenomen aanbod dan is Nordhaven daaraan niet gebonden. Zulk een aanvaarding geldt als een nieuw aanbod welke Nordhaven eerst dient te aanvaarden voordat beide partijen hieraan gebonden zijn.

Totstandkoming overeenkomst

 1.     De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte en/of aanbieding van Nordhaven;
 2.     Offertes en/of aanbiedingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). Nordhaven is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan;
 3.     Op het moment dat een opdrachtbevestiging is getekend door zowel de Wederpartij als Nordhaven, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat Nordhaven feitelijk begint met de uitvoering;
 4.     De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Uitvoering overeenkomst

 1.     De Overeenkomst wordt door Nordhaven naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Nordhaven. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
 2.     Nordhaven bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd. Nordhaven is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
 3.     Nordhaven is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Nordhaven het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Nordhaven niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten;
 4.   Nordhaven kan, indien wenselijk, afwijken van het normaal uurpatroon en de ene tijdseenheid meer uur besteden aan een klant dan de andere tijdseenheid.

Wijzigingen en meerwerk

 1.     Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt Nordhaven de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst;
 2.     Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Nordhaven zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten;
 3.     Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht Nordhaven de Wederpartij hierover van tevoren in;
 4.     Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal Nordhaven daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal Nordhaven trachten – voor zover mogelijk – vooraf een prijsopgave te doen;
 5.     Nordhaven zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Nordhaven kunnen worden toegerekend;
 6.     Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst of middels een addendum zijn aanvaard door beide partijen.

Verplichtingen Wederpartij

 1.     De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan Nordhaven aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de Wederpartij Nordhaven alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te voeren;
 2.     Nordhaven is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Nordhaven is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Nordhaven kenbaar behoorde te zijn;
 3.     De Wederpartij draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de Wederpartij die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn;
 4.     De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Nordhaven bemoeilijkt of onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren;
 5.     Indien door Nordhaven of door Nordhaven ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de in redelijkheid benodigde en/of gewenste faciliteiten;
 6.     Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft Nordhaven het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

Annulering

 1.     Nordhaven is te allen tijde gerechtigd de trainingsdatum of workshopdatum te wijzigen of de Opdracht te annuleren. Nordhaven zal de Wederpartij daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. Nordhaven zal voor zover mogelijk een nieuwe training of workshop aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde bedragen door Nordhaven aan de Wederpartij worden geretourneerd;
 2.     Annulering van de Opdracht door de Wederpartij is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen;
  2.1 Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;
  2.2 Bij annulering korter dan 7 werkdagen voor aanvang van de training of workshop is 50% van de prijs verschuldigd; en
  2.3 Bij annulering korter dan 3 werkdagen voor aanvang van de training of workshop is de volledige prijs verschuldigd.
 3.     De eventueel reeds betaalde bedragen met aftrek van het verschuldigde bedrag in verband met annuleren, zullen door Nordhaven voor zover mogelijk in mindering worden gebracht op een nieuwe training of workshop. Indien zulks niet mogelijk is, zal dit bedrag door Nordhaven aan de Wederpartij worden geretourneerd;
 4.     Bij wangedrag van een persoon of indien een persoon in overtreding is met de geldende orde- en veiligheidsmaatregelen is Nordhaven gerechtigd de betreffende persoon de toegang tot de training of workshop te ontzeggen, zonder dat er restitutie van de kosten voor de training of workshop verschuldigd is.

Prijzen

 1.     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Nordhaven aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW;
 2.     De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen;
 3.     Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk besteedde uren en de gebruikelijke tarieven van Nordhaven;
 4.     Van alle bijkomende kosten zal Nordhaven tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend;
 5.     Indien Nordhaven bij het aangaan van een Overeenkomst een vaste prijs of tarief overeenkomt, is Nordhaven gerechtigd dit te verhogen op grond van de volgende gronden:
  5.1 De verhoging vloeit voort uit een bevoegdheid of een op Nordhaven rustende verplichting ingevolge de wet;
  5.2 De verhoging is het gevolg van een stijging van belastingen.
 6.     In het geval Nordhaven voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte;

Betaling

 1.     Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door Nordhaven aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen;
 2.     Nordhaven zal voor de door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 14 dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen;
 3.     Facturatie voor adviserende werkzaamheden vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen. Facturatie van werkzaamheden voor het ontwikkelen van websites geschiedt in 3 termijnen (40% bij aanvang, 30% bij technische oplevering en 30% na oplevering), tenzij anders overeengekomen. 
 4.     Nordhaven en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de Overeenkomst;
 5.     Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op;
 6.     De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen;
 7.     In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke handelsrente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening;
 8.     Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Nordhaven recht op:
  8.1 een vergoeding van 15% over de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €40,- voor een factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is en die niet meer beloopt dan €2.500,- met een maximum van €375,-;
  8.2 een vergoeding van €375,- + 10% over de hoofdsom van meer dan €2.500,- maar minder dan €5.000,- met een maximum van €625,-
 9.     In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van Nordhaven en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Nordhaven onmiddellijk opeisbaar;
 10. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

Klachten

 1.     De Wederpartij dient de Opdracht op het moment van uitvoering, of nadat de uitvoering is geschied, te beoordelen of het beantwoord aan de naar redelijkheid en billijkheid te verwachten kwaliteit, met verwijzing naar de voornoemde inspanningsverplichting van Nordhaven;
 2.     De Wederpartij dient binnen een redelijk termijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen, kenbaar te maken niet akkoord te gaan met de geleverde dienst(en) met vermelding van de gronden waarop de Wederpartij niet akkoord gaat;
 3.     De Wederpartij stelt Nordhaven in staat te reageren op de klacht en eventueel de klachten weg te nemen;
 4.     In het geval de Wederpartij alsnog niet akkoord gaat, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden, met in achtneming van artikel 6:278 lid 1 BW;
 5.     Als de ontbinding Nordhaven ongegrond voorkomt zal alsnog voldoening van de tegenprestatie worden geëist.

Leveringstermijn

 1.     Indien voor de levering van het product/ de dienst een termijn is overeengekomen, is deze bindend, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat deze termijn indicatief en niet fataal is;
 2.     Nordhaven behoud zich het recht de leveringstermijn eenzijdig te wijzigen, mits dit geen nadelige gevolgen heeft voor de Wederpartij en mits Nordhaven de Wederpartij onverwijld in kennis stelt van de nieuwe te handhaven leveringstermijn;
 3.     Nordhaven verplicht zich ertoe zulk een eenzijdige wijziging van de leveringstermijn te herstellen als de Wederpartij hiertegen gegronde bezwaren heeft;
 4.     Nordhaven is niet aansprakelijk in het geval de Wederpartij schadelijke gevolgen ondervindt wegens overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Nordhaven;
 5.     Indien Nordhaven gegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Wederpartij die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Nordhaven heeft verstrekt;
 6.     Als Nordhaven niet binnen de overeengekomen termijn levert, is Nordhaven niet zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim als Nordhaven van tevoren de Wederpartij op de hoogte heeft gesteld van de niet tijdige levering. Nordhaven zal alsnog binnen een redelijk termijn nakoming doen plaatsvinden;
 7.     Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Nordhaven zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien Nordhaven binnen deze termijn niet alsnog levert, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 265 Boek 6 van het BW.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1.     Een tekortkoming kan niet aan Nordhaven of de Wederpartij worden toegerekend, als de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien;
 2.     In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Nordhaven of Wederpartij geen invloed kan uitoefenen en waardoor Nordhaven of Wederpartij niet in staat is de verplichtingen na te komen;
 3.     Onder overmacht van Nordhaven wordt in ieder geval verstaan:
  3.1 stakingen;
  3.2 storingen in het verkeer;
  3.3 overheidsmaatregelen die Nordhaven verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
  3.4 rellen, oproer, oorlog;
  3.5 verkeersbelemmeringen;
  3.6 extreme weersomstandigheden;
  3.7 brand;
  3.8 in-, uit- en/of doorvoer verboden;
  3.9 Situaties die naar haar aard vallen onder Force majeur, en/of;
  3.10 elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Nordhaven in redelijkheid niet door de Wederpartij kan worden verlangd.

Beëindiging overeenkomst

 1.     Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen;
 2.     Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand;
 3.     Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:
  3.1 aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
  3.2 aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij; of
  3.3 liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij.
 4.     Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Nordhaven op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Nordhaven de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Nordhaven behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 5.     Nordhaven behoudt zich het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
  5.1 De Wederpartij voor de tweede maal een betalingstermijn overschrijdt;
  5.2 De Wederpartij Nordhaven onheus behandeld, bedreigt, op enige wijze tracht te chanteren;
  5.3 De Wederpartij handelt in strijd met de wet, waardoor Nordhaven indirect imagoschade  of op enige andere wijze schade kan lijden;
  5.4 De Wederpartij de uitvoering van de overeenkomst aantoonbaar tegenwerkt of onmogelijk maakt. Nordhaven zal eerst tweemaal schriftelijk in overleg treden met de Wederpartij. Als de Wederpartij niet afdoende adapteert zal tot ontbinding worden overgegaan.

Aansprakelijkheid

 1.     Nordhaven is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Nordhaven, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan Nordhaven uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat;
 2.     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  2.1 Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
  2.2 Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nordhaven aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Nordhaven toegerekend kunnen worden; of
  2.3 Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden;
 3.     Nordhaven is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door Nordhaven gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt;
 4.     Nordhaven is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
 5.     Nordhaven is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben;
 6.     Nordhaven is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Nordhaven, de Wederpartij of derden.

Vrijwaring

 1.     De Wederpartij vrijwaart Nordhaven voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door Nordhaven of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde Producten c.q. Diensten is veroorzaakt of toegebracht;
 2.     Daarnaast vrijwaart de Wederpartij Nordhaven, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden;
 3.     De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Intellectueel eigendom

 1.     Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, schetsen, software, documentatie, adviezen, rapporten, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij Nordhaven of diens licentiegevers;
 2.     De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend;
 3.     Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Nordhaven;
 4.     Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen;
 5.     Het is Nordhaven toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het IE Materiaal. Indien Nordhaven door middel van technische bescherming het IE Materiaal heeft beveiligd, is het de Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken;
 6.     Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Nordhaven;
 7.     Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van Nordhaven voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt;
 8.     Al het door Nordhaven ontwikkelde IE Materiaal voor de uitvoering van de Overeenkomst kan door Nordhaven voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met de Wederpartij.

Privacy

 1.     Nordhaven respecteert de privacy van de Wederpartij. Nordhaven behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert Nordhaven passende beveiligingsmaatregelen;
 2.     Nordhaven gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht;
 3.     Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Nordhaven gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Nordhaven zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Nordhaven niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. De Wederpartij is daarnaast niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die als gevolg hiervan ontstaat;
 4.     Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar het Privacy Beleid van Nordhaven welke is in te zien op de website van Nordhaven.

Vervaltermijn

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens Nordhaven en/of de door Nordhaven eventueel ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Nordhaven en/of de door Nordhaven eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

Overdracht

 1.     Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Nordhaven te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen;
 2.     Nordhaven is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

 Nawerking

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Overig

 1.     Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. Een afschrift daarvan wordt als addendum toegevoegd aan de initiële Overeenkomst;
 2.     De administratie van Nordhaven geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische/telefonische communicatie als bewijs kan dienen;
 3.     Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Nordhaven zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen;
 4.     De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Nordhaven is gevestigd.

 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1.     Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht;
 2.     Alle geschillen tussen Nordhaven en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Rotterdam, gevestigd aan het Wilhelminaplein 100-125, 3072AK te Rotterdam.

Meer weten over onze diensten?